Berliner Tageszeitung - Japan kündigt Rückzug aus Internationaler Walfangkommission an